1 §

Yhdistyksen nimi on Kansanlääkintäseura r.y. ja sen kotipaikka on Kaustisen kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia kansanlääkintäperinnettä, edistää kansanparantajien ja terveydenhoitohenkilöstön yhteistyötä, toimia kansanlääkintäperinteen ja oppilääketieteen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön lisäämiseksi, tukea kansanlääkintäperinteen tutkimusta, tallennusta ja elvyttämistä sekä edistää kansanlääkintäperinteen elvyttämiseen tarkoitettujen tutkimus-, hoito- ja koulutustilojen aikaansaamista.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
a) järjestämällä keskustelu-, neuvottelu-, juhla-, kurssi- ym. tilaisuuksia,
b) ylläpitämällä kansanlääkintäperinteen elvyttämiseen tarkoitettuja tutkimus-, hoito- ja koulutuslaitoksia,
c) harjoittamalla alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa, ja
d) ryhtymällä muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla edistetään yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistys voi hankkia ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja erilaisia keräyksiä.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan tulla pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat yhteisö- ja henkilöjäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä rekisteröidyt säätiöt.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki maksamattomat jäsenmaksut mukaan lukien eroamisvuoden jäsenmaksu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vahingoittamistarkoituksessa vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Erottamisen syy on mainittava erottamispäätöksessä. Hallituksella on oikeus katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt suorittaa jäsenmaksunsa kahden kalenterivuoden ajalta.

5 §

Jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle syyskokouksen erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenelle määräämän jäsenmaksun.

6 §

Päätösvalta kuuluu jäsenille, jotka käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokoukseen voivat osallistua ne yhdistyksen jäsenet, joiden jäsenyys on tarkistettu ennen kokouksen alkua hallituksen ylläpitämän jäsenrekisterin perusteella. Yhdistyksen kokouksessa on yhteisöjäsenellä ja henkilöjäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen asianmukaisesti valtuuttama edustaja.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana, kevätkokous ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja taikka muu hallituksen nimeämä henkilö. Kokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema puheenjohtaja.

Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa päätettävät asiat. Hallituksen esitys on käsittelyn pohjana oleva pääehdotus.

Äänestyksissä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin.

Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksessa läsnä oleva jäsen niin vaatii. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

7 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

 2. esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta

 3. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto,

 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, ja

 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

 2. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio,

 3. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,

 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien sijaan,

 5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä,

 6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9 §

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouksen järjestäytymistä koskevien asioiden lisäksi ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

10 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kukin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja on erovuorossa syyskokousten parillisina vuosina. Hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa syyskokousten parillisina vuosina ja kolme syyskokousten parittomina vuosina.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa tai palkkansa talousarvion puitteissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja muulloinkin vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Äänestys on hallituksessa avoin. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus voi asioiden valmistelua ja päätösten toteuttamista varten asettaa työvaliokunnan sekä muita toimikuntia.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri kaksi yhdessä.

12 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään 30 päivää.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla kansanperinteen tukemiseen.

15 §

Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaki määrää.